top of page

Privacyverklaring / AVG

 

Bij het verlenen van diensten in de coachpraktijk worden je persoonsgegevens verwerkt. Om je te informeren hoe er met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan, is deze privacyverklaring opgesteld.

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

Evelien Jonkers, eigenaar van Mogelijkhedencoach

Contact gegevens:

E-mail: mogelijkhedencoach@gmail.com

Telnr: 06 1644 2707

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van de diensten van Mogelijkhedencoach verstrekt je jouw persoonsgegevens om te zorgen dat Mogelijkhedencoach deze diensten kan verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat jouw persoonsgegevens verkregen worden via derden in het kader van het coachtraject.

 

Persoonsgegevens

De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Gespreksverslagen

 • Inhoud van communicatie

 

Doeleinden

Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;

 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;

 • Beheer van het cliëntenbestand;

 • Het verrichten van administratieve handelingen;

 • Verbetering van de dienstverlening;

 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;

 • Facturering;

 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

 • Marketing;

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 • Het voeren van geschillen;

 • Indien toestemming wordt gegeven: het plaatsen van reviews en/of het delen van ervaringen met het coachingstraject op de website en/of social media (incl LinkedIn). In overleg wordt dit geanonimiseerd of bijvoorbeeld alleen een voornaam geplaatst.

 

Waarop is de verwerking gebaseerd

Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

 

Tevens worden persoonsgegevens verwerkt voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 

 • De verbetering van de diensten van Mogelijkhedencoach;

 • De bescherming van haar financiële belangen;

 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van goede dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals de boekhouder of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

 

Je gegevens worden niet verstrekt of gebruikt voor commerciële of goede doelen.

 

Bewaartermijn gegevens

Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat er moet worden voldaan aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Gegevensbeveiliging

Het is belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom zijn er passende beveiligingsmaatregelen genomen. Computers zijn voorzien van een wachtwoord en mappen met persoonsgegevens zijn nogmaals beveiligd met een ander wachtwoord. Wachtwoorden zijn uniek, sterk en worden elke vier maanden gewijzigd.

 

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden je IP-adres en de systeeminformatie van je apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

 

Jouw rechten

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kan je een verzoek indienen voor overdracht van je persoonsgegevens of kan je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kan je sturen naar:

 

Evelien Jonkers

mogelijkhedencoach@gmail.com

06-16442707

 

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral direct aan Mogelijkhedencoach weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Mogelijkhedencoach worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01 januari 2021

privacy avg.jpg
bottom of page