Algemene Voorwaarden.jpg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mogelijkhedencoach d.d. 01-01-2021

Verantwoordelijkheid van de cliënt

 • De cliënt past interventies waarvan hij/zij kennis heeft genomen onder geen beding toe op anderen.

 • Oefeningen die aan de cliënt geleerd zijn, worden uitsluitend voor zichzelf gehanteerd en mogen onder geen enkele voorwaarde aan anderen worden aangeleerd of overgedragen.

 • De cliënt draagt zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van de coaching.

 • De cliënt blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, besluiten en de handelingen waartoe hij/zij komt als reactie op de coaching.

 

Verhindering van een coaching sessie of workshop

 • Bij verhindering dient een afspraak voor een coaching sessie minimaal 2 werkdagen van tevoren afgezegd te worden.

 • Bij verhindering dient een afspraak voor een workshop minimaal één week van te voren te worden afgezegd, aangezien hier meer voorbereiding aan vooraf gaat en er vaak ook een locatie wordt gehuurd.

 • Bij afzegging binnen bovengenoemde termijnen voor de gemaakte afspraak, wordt in principe 100% van de coaching sessie of workshop in rekening gebracht.

 • Uitzondering hierop is wanneer je last krijgt van klachten (bijv. verkoudheid, koorts, keelpijn) die mogelijk Corona kunnen zijn of in quarantaine moet. In dat geval kan je ook last minute afzeggen. De afspraak wordt dan verplaatst en er worden geen kosten in rekening gebracht. 

 

Coaching sessies

 • Een standaard coaching sessie duurt 60-90 minuten en wordt gegeven op een afgesproken locatie in de natuur in Rijswijk, Voorburg of Den Haag. Andere locaties zijn in overleg en eventueel tegen extra kosten mogelijk.

 • Een korte coaching sessie duurt 20-25 minuten en kan alleen via Skype plaatsvinden.

 • De eerste sessie is een combinatie van intake en coaching.

 

De kosten - workshops

 • De kosten voor een workshop variëren per workshop, duur en locatie en zijn op aanvraag.

 

De kosten - coachingsessies

 • De actuele tarieven voor coachingsessies zijn hier te vinden.

 • Tariefwijzigingen worden per mail aan de cliënt doorgegeven uiterlijk twee weken voor de ingangsdatum. Deze worden ook vermeld op de website.

 • Voor maximaal twee cliënten per maand kan een lager tarief gehanteerd worden wanneer de cliënt zeer beperkte financiële middelen tot zijn of haar beschikking heeft. De cliënt zal dit voorafgaand aan de start van het coachingstraject kenbaar maken en het besluit of dit mogelijk is, is geheel aan Mogelijkhedencoach.

 • De kosten dienen aan het einde van de sessie of workshop contant of per pin te worden voldaan of via de app ter plekke overgemaakt te worden.

 • Online sessies dienen vooraf overgemaakt te zijn, anders gaat de sessie niet door.

De kosten - voor zelfstandigen/bedrijven

 • Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden volgens de op de factuur vermelde instructies De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.