Algemene Voorwaarden.jpg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mogelijkhedencoach d.d. 01-01-2021

Verantwoordelijkheid van de cliënt

 • De cliënt draagt zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van de coaching.

 • De cliënt blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, besluiten en de handelingen waartoe hij/zij komt als reactie op de coaching.

 • De cliënt past interventies waarvan hij/zij kennis heeft genomen onder geen beding toe op anderen.

 • Oefeningen die aan de cliënt geleerd zijn, worden uitsluitend voor zichzelf gehanteerd en mogen onder geen enkele voorwaarde aan anderen worden aangeleerd of overgedragen.

 

Verhindering van een coaching sessie of workshop

 • Bij verhindering dient een afspraak voor een coaching sessie minimaal 48 uur van tevoren afgezegd te worden.

 • Bij verhindering dient een afspraak voor een workshop minimaal één week van te voren te worden afgezegd, aangezien hier meer voorbereiding aan vooraf gaat. Is er sprake van huur van een externe locatie die op uw aanvraag door Mogelijkhedencoach geboekt wordt, dan gelden de annuleringsvoorwaarden van deze locatie (enkel voor de locatie; voor de workshopkosten zelf geldt nog steeds dat deze minimaal een week van te voren kosteloos kan worden afgezegd).

 • Bij afzegging binnen bovengenoemde termijnen voor de gemaakte afspraak, wordt in principe 100% van de coaching sessie of workshop in rekening gebracht.

 • Uitzondering hierop is wanneer je last krijgt van klachten (bijv. verkoudheid, koorts, keelpijn) die mogelijk Corona kunnen zijn of in quarantaine moet. In dat geval kan je een coaching sessie ook last minute afzeggen. De afspraak wordt dan verplaatst en hier worden geen kosten voor in rekening gebracht. Workshops zullen in dat geval online gegeven worden.

 

Coaching sessies

 • Een standaard coaching sessie duurt 60-90 minuten en wordt gegeven op een afgesproken locatie in de natuur in Rijswijk, Voorburg of Den Haag. Andere locaties zijn in overleg en eventueel tegen extra kosten mogelijk.

 • Een korte coaching sessie duurt 20-25 minuten en kan alleen online of telefonisch plaatsvinden.

 • De eerste sessie is een combinatie van intake en coaching.

 

De kosten - workshops

 • De kosten voor een workshop variëren per workshop, duur en locatie en zijn op aanvraag.

 

De kosten - coachingsessies

 • De actuele tarieven voor coachingsessies zijn hier te vinden.

 • Tariefwijzigingen worden per mail aan de cliënt doorgegeven uiterlijk twee weken voor de ingangsdatum. Deze worden ook vermeld op de website.

 • Voor maximaal twee cliënten per maand kan een lager tarief gehanteerd worden wanneer de cliënt zeer beperkte financiële middelen tot zijn of haar beschikking heeft. De cliënt zal dit voorafgaand aan de start van het coachingstraject kenbaar maken en het besluit of dit mogelijk is, is geheel aan Mogelijkhedencoach.

 • De kosten dienen aan het einde van de sessie of workshop contant of per pin te worden voldaan of via de app ter plekke overgemaakt te worden.

 • Online sessies dienen vooraf overgemaakt te zijn, anders gaat de sessie niet door.

De kosten - voor zelfstandigen/bedrijven

 • Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden volgens de op de factuur vermelde instructies De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.