top of page
Algemene Voorwaarden.jpg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mogelijkhedencoach d.d. 15-12-2021​

1. Verantwoordelijkheid van de cliënt

 • De cliënt draagt zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van de coaching.

 • De cliënt blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, besluiten en de handelingen waartoe hij/zij komt als reactie op de coaching.

 • De cliënt past interventies waarvan hij/zij kennis heeft genomen onder geen beding toe op anderen.

 • Oefeningen die aan de cliënt geleerd zijn, worden uitsluitend voor zichzelf gehanteerd en mogen onder geen enkele voorwaarde aan anderen worden aangeleerd of overgedragen.

2. Annulering of verplaatsen van een afspraak door Mogelijkhedencoach

 • In geval van overmacht (ziekte, aangescherpte corona-maatregelen, extreme weersomstandigheden of anders), behoud Mogelijkhedencoach zich het recht voor om een afspraak te annuleren of verplaatsen. Hierbij zal met de beste intenties gezocht worden naar een passende oplossing.

 • Alle afspraken vinden buiten in de natuur plaats, tenzij anders vermeld. Alleen wanneer er sprake is van extreme of gevaarlijke weersomstandigheden zal een afspraak verplaatst worden. Dit ter beoordeling aan Mogelijkhedencoach. Hierbij valt te denken aan zware onweersbuien, windkracht 7 of meer, code oranje of code rood en ijzel.

3. Annulering of verplaatsen van een afspraak door particulieren

 • Bij verhindering dient een afspraak minimaal 48 uur van tevoren afgezegd te worden, tenzij anders vermeld (bijv. bij cursus of workshop)

 • Is er sprake van huur van een externe locatie die op uw aanvraag door Mogelijkhedencoach geboekt wordt, dan gelden de annuleringsvoorwaarden van deze locatie (enkel voor de locatie).

 • Bij afzegging binnen 48 uur voor de gemaakte afspraak, wordt in principe 100% van de kosten in rekening gebracht.

 • Uitzondering hierop is wanneer je last krijgt van klachten (bijv. verkoudheid, koorts, keelpijn) die mogelijk corona kunnen zijn of wanneer je in quarantaine moet. In dat geval kan je de afspraak tot het laatste moment kosteloos verplaatsen.

4. Annulering of verplaatsen van een afspraak door bedrijven en stichtingen

 • Bij verhindering dient een afspraak voor een 1-op-1 sessie (bijv. coaching) minimaal 48 uur van tevoren afgezegd te worden.

 • Bij verhindering dient een afspraak voor een workshop minimaal één week van te voren te worden afgezegd. Is er sprake van huur van een externe locatie die op uw aanvraag door Mogelijkhedencoach geboekt wordt, dan gelden hiervoor de annuleringsvoorwaarden van deze locatie (enkel voor de locatie; voor de workshopkosten zelf geldt nog steeds dat deze minimaal een week van te voren kosteloos kan worden afgezegd).

 • Bij afzegging binnen bovengenoemde termijnen voor de gemaakte afspraak, wordt in principe 100% van de kosten in rekening gebracht.

 • Uitzondering hierop is wanneer je last krijgt van klachten (bijv. verkoudheid, koorts, keelpijn) die mogelijk Corona kunnen zijn of in quarantaine moet. In dat geval kan je een 1-op-1 sessie ook op het laatste moment geannuleerd worden. De afspraak wordt dan verplaatst en hier worden geen kosten voor in rekening gebracht. Workshops zullen in dat geval online gegeven worden.

 

5. Coachsessies

 • Een standaard coachsessie duurt 60-90 minuten en wordt gegeven op een afgesproken locatie in de natuur in Rijswijk, Voorburg of Den Haag. Andere locaties zijn in overleg en eventueel tegen extra kosten mogelijk.

 • De eerste sessie is een combinatie van intake en coaching.

 

6. De kosten - coachsessies, mindfulness en workshops

 • De actuele tarieven zijn hier te vinden.

 • De kosten voor een workshop variëren per workshop, duur en locatie en zijn, voor zover niet vermeld op de website, op aanvraag verkrijgbaar.

 • Tariefwijzigingen worden per mail aan de cliënt doorgegeven uiterlijk twee weken voor de ingangsdatum. Deze worden ook vermeld op de website.

 • Voor maximaal twee cliënten per maand kan een lager tarief gehanteerd worden wanneer de cliënt beperkte financiële middelen tot zijn of haar beschikking heeft. De cliënt zal dit voorafgaand aan de start van het coachtraject kenbaar maken en het besluit of dit mogelijk is, is geheel aan Mogelijkhedencoach.

 • De kosten dienen aan het einde van de sessie of workshop contant of per pin te worden voldaan of via de app ter plekke overgemaakt te worden.

 • Online sessies dienen vooraf overgemaakt te zijn, anders gaat de sessie niet door.

7. De kosten - voor bedrijven en stichtingen

 • Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden volgens de op de factuur vermelde instructies. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Bij de 2e betalingsherinnering worden de kosten met € 20,- verhoogd. Indien de uiterste betaaldatum van de 2e betalingsherinnering is verstreken, zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. In dat geval is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

bottom of page